Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường TCVHNT **** Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường **** Tầm quan trọng của Kỹ năng mềm đối với giới trẻ hiện nay **** Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức toàn cầu **** Các kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh sinh viên  
  Các Khoa
  Phòng ban
  Thư viện
  Đoàn thể
  NCKH & Đối ngoại
  Thư viện tài nguyên
 
 
Tin tức - Sự kiện
Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh (30/09/2017)

Trong phần mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm "đột phá chiến lược" đó là: "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo (GDĐT); phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao".

Việc xác định đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và phát triển nguồn nhân lực được quán triệt là một yêu cầu cấp thiết trong Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI. Với sự đóng góp tích cực của các nhà khoa học, nhà giáo và các tầng lớp nhân dân cho việc hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thời gian qua đã cho thấy quyết tâm không chỉ của ngành giáo dục, mà còn của toàn Đảng, toàn dân chung tay xây dựng và đổi mới nền giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với xu thế phát triển chương trình giáo dục của thế giới và bắt kịp nền giáo dục của các nước tiên tiến.

Khi mà hệ thống tri thức có những thay đổi thì sớm hoặc muộn, nhanh hoặc chậm, năng lực tư duy và hoạt động lao động sản xuất của con người cũng phải thay đổi. 

Chính vì thế, việc đổi mới tư duy giáo dục trong thời đại tri thức nhằm đáp ứng sự thay đổi của cuộc sống phát triển không ngừng là một tất yếu. Đổi mới phương pháp dạy học trước hết là đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực người học và cuối cùng là vì mục tiêu đáp ứng bối cảnh của thời đại, nhu cầu phát triển đất nước.

Có thể xem đây là một điều kiện tiên quyết trong việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa 13: "Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa trí, đức, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh".

Tri thức đã trở thành yếu tố hàng đầu để phát triển kinh tế, tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới, các quốc gia đều ý thức rõ về vai trò của giáo dục trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tạo đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy lao động sản xuất, tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững.

Các định hướng quan trọng trên được thể hiện rất rõ ở các điểm mới về phương pháp xây dựng chương trình: xuất phát từ bối cảnh của thời đại, từ nhu cầu phát triển đất nước, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực để xác định mục tiêu giáo dục phổ thông, từ đó xác định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực người học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục.

Theo đó, các phẩm chất chủ yếu cần được hình thành và phát triển ở người học bao gồm: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm; và các năng lực cũng được xác định bao gồm các năng lực cốt lõi (gồm năng lực chung: Tự chủ và tự học, Giao tiếp và hợp tác, Giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực chuyên môn:

Năng lực ngôn ngữ, Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội, Năng lực công nghệ, Năng lực tin học, Năng lực thẩm mỹ, Năng lực thể chất và các năng lực đặc biệt (năng khiếu).

Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới thì Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã thể hiện quan điểm trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng nền giáo dục thực học, thực nghiệp và dân chủ.

Điều đó đã được thể hiện rõ trên các bình diện mục tiêu: Hình thành, phát triển năng lực thực tiễn cho người học, quán triệt yêu cầu hướng nghiệp để thực hiện phân luồng mạnh sau trung học cơ sở và bảo đảm tiếp cận nghề nghiệp ở trung học phổ thông; trao quyền và trách nhiệm tổ chức kế hoạch dạy học cho cơ sở giáo dục phù hợp với yêu cầu của địa phương, tạo điều kiện cho người học được lựa chọn môn học và hoạt động giáo dục phù hợp sở trường và nguyện vọng; phát huy tính năng động, tư duy độc lập và sáng tạo của người học.

Trong đó, yếu tố được cho là quyết định chính là sự tương tác đồng bộ của các thành tố trong các phương pháp dạy học tích cực (người dạy, người học, học liệu, môi trường...). Sự kết hợp hài hòa giữa dạy kiến thức công cụ với kiến thức phương pháp, đặc biệt chú trọng dạy cách học, phương pháp tự học để người học có thể học tập suốt đời được xác định là yếu tố quan trọng và nổi bật trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tham chiếu từ các phẩm chất và năng lực cần hình thành và phát triển ở người học, có thể thấy vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo trong đổi mới giáo dục phổ thông - mà trước hết thể hiện quasự nhận thức đầy đủ về đổi mới phương pháp dạy học.

Từ ưu thế của các phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức dạy học mới đã triển khai trong những năm gần đây như: phương pháp bàn tay nặn bột, giáo dục trải nghiệm sáng tạo, tích hợp, liên môn, giáo dục STEM... việc đổi mới phương pháp dạy học cần được thực hiện trên cơ sở phân hóa đối tượng, phân tích các căn cứ về điều kiện, loại hình năng lực và phẩm chất cần phát triển ở người học... để từ đó lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học phù hợp, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các mô hình học tập kết hợp giữa mô hình lớp học truyền thống với các mô hình dạy học mở, dạy học trực tuyến.

Để đáp ứng mục tiêu giáo dục mới, thay vì chỉ thiên về "dạy cái" cần chú trọng hơn về "dạy cách", từ chủ yếu quan tâm giúp học sinh "học cái gì" chuyển sang quan tâm hơn về "học như thế nào", bản lĩnh và năng lực sáng tạo của giáo viên được khẳng định qua khả năng hướng dẫn tự học, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường xây dựng các mô hình học tập gắn với thực tiễn, xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn với hoạt động của các câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.

Đồng thời, phẩm chất và năng lực của người học cũng được hình thành và phát triển qua các hoạt động giao lưu, kết nối, tương tác với thực tiễn đời sống để khơi dậy hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới…

Điều đó cũng có nghĩa: để đảm bảo tính khả thi của đổi mới phương pháp dạy học, vai trò kiến tạo của giáo viên thể hiện trong công việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập trong môi trường thân thiện và những tình huống có vấn đề nhằm khuyến khích người học tích cực tham gia, khơi gợi và khuyến khích người học tự khẳng định nhu cầu và năng lực của bản thân.

Rèn cho người học thói quen và khả năng tự học, tích cực phát huy tiềm năng và vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được tích luỹ. Từ đó, tạo tiền đề để phát triển toàn diện nguồn nhân lực trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới một nền giáo dục Việt Nam hiện đại và hội nhập quốc tế.

Nguồn: GD&ĐT


Các thông tin đã đưa ...
Các kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh sinh viên (26/09/2017)
Bế mạc lớp bồi dưỡng công chức VHXH xã, phường năm 2017 (25/09/2017)
Khai mạc lớp bồi dưỡng công chức văn hóa - xã hội xã, phường, thị trấn năm 2017 (20/09/2017)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2017 (ĐỢT 3) (20/09/2017)
Giải Billard Liber Đoàn thanh niên Trường TC Văn hóa Nghệ thuật mở rộng lần thứ nhất năm 2017 (01/09/2017)
5 bước tự hướng nghiệp (30/08/2017)
TUYỂN SINH CAO HỌC QUẢN LÝ VĂN HÓA 2017 (22/08/2017)
Đại hội Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh Trường TC VHNT nhiệm kỳ 2017-2020 (16/08/2017)
Học cao đẳng, trung cấp: Tại sao không? (02/08/2017)
Giới trẻ ngày càng đam mê và học hỏi ca Huế thính phòng (28/07/2017)
Chi bộ Khối Hành chính - Trường TCVHNT tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 (27/07/2017)
Trường TC VHNT: Trao bằng tốt nghiệp TCCN năm 2017 (26/07/2017)
Liên Chi đoàn Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tham gia Chiến dịch hè năm 2017 (25/07/2017)
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017): "Đền ơn đáp nghĩa" bằng trách nhiệm, nghĩa tình và nét đẹp nhân văn (24/07/2017)
THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2017 (11/07/2017)
Hãy cho con được học trường nghề (04/07/2017)
Đại hội Công đoàn Trường Trường TC Văn hóa Nghệ thuật nhiệm kỳ 2017 - 2022 (29/06/2017)
Chọn ngành học phù hợp: dễ hay khó? (23/06/2017)
Trường TC Văn hóa Nghệ thuật: Kỳ thi tốt nghiệp năm 2017 thành công tốt đẹp (19/06/2017)
Chọn ngành nghề thế nào để dễ thành công? (15/06/2017)
Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 (15/06/2017)
Ra mắt Trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (15/06/2017)
Đổi mới trong tuyển sinh trung cấp, cao đẳng (13/06/2017)
Công bố kết quả kỳ thi lớp 10, năm học 2017-2018 (13/06/2017)
Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 (12/06/2017)
Trường TC VHNT tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN năm 2017 (09/06/2017)
Chi đoàn Khối Hành chính Trường TCVHNT tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018. (05/06/2017)
Ngày hội quốc tế thiếu nhi 1/6/2017 (02/06/2017)
"Hành trình theo chân bác" hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (30/05/2017)
Học viên trường nghề sẽ được học liên thông lên đại học (26/05/2017)
Chương trình văn nghệ "Lời ca dâng Bác" (22/05/2017)
Năm 2017: Triển khai thực hiện các đề án đào tạo tài năng văn hóa nghệ thuật (12/05/2017)
Quy định hoạt động đào tạo trung cấp, cao đẳng (12/05/2017)
Quy định mới chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề (12/05/2017)
Lớp Thanh nhạc K14 báo cáo kết quả thực tập cuối khóa (09/05/2017)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Lễ chào cờ tháng 5/2017 (08/05/2017)
Phân luồng học sinh để tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ (08/05/2017)
Thừa 200.000 cử nhân, nên áp dụng hạn ngạch đại học? (07/05/2017)
Liên kết mở lớp cao học Quản lý văn hóa và các lớp đại học hệ VLVH một số chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật (07/05/2017)
08 chính sách và giải pháp mới để phân luồng và tạo việc làm trong giáo dục nghề nghiệp (01/05/2017)
Những câu hỏi đặt ra khi chọn nghề (Các bước chọn ngành nghề) (30/04/2017)
Vai trò của đào tạo nghề với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (30/04/2017)
Festival Nghề truyền thống Huế 2017: Khẳng định vị thế của thành phố Festival của Việt Nam (29/04/2017)
Trường TC VHNT TT-Huế đạt 1HCV và 1HCB tại Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017 (24/04/2017)
Trường TC Văn hóa Nghệ thuật hoàn thành xuất sắc Chương trình tham gia Liên hoan hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc năm 2017 (19/04/2017)
Trường TC Văn hóa Nghệ thuật tham gia Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017 (15/04/2017)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Lễ chào cờ tháng 4-2017 (12/04/2017)
Ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề (07/04/2017)
Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo năm học 2017-2018 cho Trường TCVHNT (05/04/2017)
Quy định về chương trình đào tạo Trung cấp, Cao đẳng (05/04/2017)
Ưu tiên đầu tư đào tạo đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (05/04/2017)
Điểm mới trong tuyển sinh 2017: Bạn đã biết? (05/04/2017)
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (03/04/2017)
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY TRUYÊN THỐNG HỌC SINH SINH VIÊN 09/01/2017 (03/04/2017)
Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (03/04/2017)
Ban hành Quyết định chuẩn mực đạo đức cán bộ, Đảng viên, Công chức, viên chức, người Lao động Sở văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế (03/04/2017)
Đảng bộ bộ phận Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đạt giải Ba phần thi viết Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thừ (08/02/2017)
Đại hội đại biểu Liên Chi Đoàn Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019 (19/01/2017)
NGÀY HỘI “HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO” CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TT. HUẾ (12/12/2016)
CHÀO CỜ THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 (05/12/2016)
NGÀY HỘI ẨM THỰC CỦA CHI ĐOÀN KHỐI HÀNH CHÍNH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016 (30/11/2016)
GIẢI CẦU LÔNG MỞ RỘNG CHÀO MỪNG 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁOVIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2016) (28/11/2016)
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TCCN CẤP CƠ SỞ LẦN THỨ X, 2016 (22/11/2016)
LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11, NĂM HỌC 2016-2017 (08/11/2016)
TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930- 20/10/2016) (28/10/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016-2017 (26/10/2016)
CHI ĐOÀN KHỐI HÀNH CHÍNH VÀ CHI ĐOÀN KHỐI GIÁO VIÊN PHỐI HỢP TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2016) (18/10/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017 CHO CÁC LỚP NĂM THỨ HAI, THỨ BA VÀ THỨ TƯ (03/10/2016)
CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI LẦN 2 NĂM 2016 (08/08/2016)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT PHỐI HỢP VỚI ĐOÀN CƠ SỞ PC 67, PK 20 VÀ XÃ ĐOÀN LỘC VĨNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2016 (02/08/2016)
Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2016 (02/08/2016)
CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (12/07/2016)
Khai mạc Kỳ thi Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 (30/06/2016)
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI (08/06/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CHÀO CỜ THÁNG 6 - HỌC KỲ II - NĂM 2016 (07/06/2016)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT PHỐI HỢP VỚI PHÒNG QUẢN LÝ HSSV TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VỆ SINH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2016 (07/06/2016)
Ngày hội Quốc tế thiếu nhi 01/6/2016 (06/06/2016)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH DIỄN VIÊN, NHẠC CÔNG CHO CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT TUỒNG, CHÈO, CẢI LƯƠNG VÀ DÂN CA KỊCH CHUYÊN NGHIỆP (30/05/2016)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 126 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890–19/5/2016) (24/05/2016)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP THANH NHẠC K.13 – KHÓA HỌC 2013-2016 (24/05/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC LỄ DÂNG HOA TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH (18/05/2016)
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG (18/05/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TTHUẾ GIAO LƯU VỚI BAN NHẠC NỮ DELLA MARE ĐẾN TỪ HOA KỲ (09/05/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CHÀO CỜ THÁNG 5/2016 (04/05/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CHÀO CỜ THÁNG 4 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 (06/04/2016)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TCCN NĂM 2016 (31/03/2016)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2016) (23/03/2016)
Khai giảng các lớp đại học (hệ vừa làm vừa học) Liên kết với Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội (21/03/2016)
Chi đoàn khối Hành chính - Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2017 (09/03/2016)
TỌA ĐÀM NHÂN KỶ NIỆM 106 NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1976 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 08/3/2016 (08/03/2016)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016 (03/03/2016)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016 (03/03/2016)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI THI “HỌC SINH TÀI NĂNG THANH LỊCH” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV VIỆT NAM (09/01/1950–09/01/2016) (03/03/2016)
Tổ Âm nhạc Dân tộc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn Với chủ đề “Hoa quê hương 2016” (03/03/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CHÀO CỜ THÁNG 3 NĂM 2016 (02/03/2016)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016 (02/02/2016)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI THI “HỌC SINH TÀI NĂNG THANH LỊCH” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV VIỆT NAM (09/01/1950–09/01/2016) (12/01/2016)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 01/2016 (05/01/2016)
NGÀY HỘI “HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO” CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TTHUẾ (31/12/2015)
Giao lưu nghệ thuật truyền thống giữa trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và Đại học Kịch nghệ Sukhothaithuộc Học việnBunditpatanasilpa (Thái Lan) (15/12/2015)
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ CHO CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2015 (03/12/2015)
Tuyển sinh đào tạo ngành/chuyên ngành: Biên đạo Múa, Đạo diễn Âm thanh Ánh sáng Sân khấu, Quay phim Điện ảnh – Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình, trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa họ (03/12/2015)
LỄ CHÀO CỜ THÁNG 12/2015 (01/12/2015)
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THAM QUAN HỌC TẬP NGOẠI KHÓA “VỀ NGUỒN” (01/12/2015)
TRIỂN LÃM PHÒNG TRANH GIÁO VIÊN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MỸ THUẬT (25/11/2015)
Tọa đàm Kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015) (23/11/2015)
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TCCN CẤP CƠ SỞ LẦN THỨ IX NĂM 2015 (23/11/2015)
Khai mạc Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở lần thứ IX năm 2015” (18/11/2015)
CÔNG ĐOÀN VÀ LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG MỞ RỘNG LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2015 (18/11/2015)
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2015 (11/11/2015)
Chương trình biểu diễn ngoại khóa học kỳ 1 năm học 2015-2016 (28/10/2015)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015-2016 (Đợt 2, dành cho học sinh năm thứ nhất ) (28/10/2015)
TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930- 20/10/2015) (23/10/2015)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT “CÁM ƠN MẸ” KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930–20/10/2015) (20/10/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT THỪA THIÊN HUẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2015-2016 VÀ KHAI MẠC GIAO LƯU TRUYỀN THỐNG CÁC TRƯỜNG VHNT HÀ NỘI - TT. HUẾ - TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IX NĂM 2015 (20/10/2015)
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “THỰC TRANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN” (19/10/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ THÁNG 10, NĂM HỌC 2015-2016 (09/10/2015)
Chi bộ Khối Hành chính tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (06/10/2015)
Công đoàn phối hợp với Liên chi đoàn nhà trường tổ chức Tết Trung Thu năm 2015 (06/10/2015)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015-2016 (dành cho học sinh năm thứ 2, 3, 4) (29/09/2015)
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (11/09/2015)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật TTHuếtham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc lần thứ X - 2015 (07/09/2015)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học cho cán bộ giáo viên, NLĐ (31/08/2015)
Bế mạc lớp bồi dưỡng công chức xã, phường, thị trấn năm 2015 (26/08/2015)
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ VĂN HÓA - XÃ HỘI CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH VĂN HÓA - XÃ HỘI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, NĂM 2015 (21/08/2015)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ (ĐỢT 2) DO ĐOÀN SỞ VHTTDL PHỐI HỢP TỔ CHỨC TẠI XÃ HƯƠNG PHÚ, HUYỆN NAM ĐÔNG (05/08/2015)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT PHỐI HỢP CÙNG CÁC CHI ĐOÀN KẾT NGHĨATỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2015 (04/08/2015)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2015 (04/08/2015)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế với Hội thi Tài năng trẻ HSSV các trường văn hóa, nghệ thuật và du lịch toàn quốc lần thứ 2 năm 2015. (03/07/2015)
Biểu diễn nghệ thuật chào mừng nhân Lễ khánh thành Bảo tháp tại chùa Huyền Không, Huế (01/07/2015)
Khai mạc Kỳ thi Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 (27/06/2015)
Giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam và Thái Lan Giữa Trường TC VHNT TT.Huế và Trường ĐH Chulalongkom (26/06/2015)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CUỐI KHÓA LỚP TRUNG CẤP ÂM NHẠC K.12 - KHÓA HỌC 2012-2015 (18/06/2015)
HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6 (08/06/2015)
CÔNG ĐOÀN PHỐI HỢP VỚI LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6 (04/06/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CHÀO CỜ THÁNG 6, HỌC KỲ II - NĂM 2014-2015 (02/06/2015)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI (21/05/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ SƠ CỨU BAN ĐẦU CHO HỌC SINH (20/05/2015)
TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TCCN CẤP TỈNH LẦN THỨ IX NĂM 2015 (19/05/2015)
LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC HỘI TRẠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890–19/5/2015) (19/05/2015)
CHUYÊN ĐỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO NỮ GIỚI (19/05/2015)
Chi đoàn Khối Hành chính và Chi đoàn Khối Giáo viên Tổ chức Giải cầu lông truyền thống mở rộng lần thứ III, năm 2015 (13/05/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CHÀO CỜ (Tháng 5, học kỳ 2, năm học 2014-2015) (05/05/2015)
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRƯỜNG TRUNG CẤP VHNT LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2015-2020 (05/05/2015)
HỌC SINH TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THAM GIA BIỂU DIỄN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG TTHUẾ 40 NĂM GIẢI PHÓNG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (16/04/2015)
NGOẠI KHÓA TỔ ÂM NHẠC TÂY PHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG “GIAI ĐIỆU THỜI GIAN” (09/04/2015)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật chào cờ tháng 4/2015 (07/04/2015)
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2015-2017 (01/04/2015)
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2015-2017 (01/04/2015)
TỌA ĐÀM NHÂN KỶ NIỆM 105 NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1975 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 08/3 (09/03/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ CHÀO CỜ THÁNG 3, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 (05/03/2015)
Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh trực thuộc Đảng bộ Trường TC VHNT tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới lần thứ nhất năm 2015 (03/03/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 02 NĂM 2015 (06/02/2015)
NGOẠI KHÓA BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015 ( Tổ Sân khấu & Múa - Tổ Âm nhạc dân tộc ) (31/01/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2015 (28/01/2015)
LCĐ TRƯỜNG TC VHNT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CA MÚA NHẠC CHÀO NĂM MỚI 2015 VÀ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV VIỆT NAM (09/01/1950 – 09/01/2015) (16/01/2015)
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ CHÀO CỜ THÁNG 01 NĂM 2015 (16/01/2015)
CHI HỘI CỰU CCB TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (29/12/2014)
Trường TC VHNT TT Huế tổ chức dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế nhân dịp kỷ niệm QĐND Việt Nam 22/12/2014 (29/12/2014)
“NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO” CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT (25/12/2014)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở” lần thứ VIII năm 2014 (25/12/2014)
Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp lớp ĐH QLVH năm 2014 (25/12/2014)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (26/11/2014)
Lắng đọng đêm tôn vinh nhà giáo - nhạc sĩ Đoàn Lan Hương (24/11/2014)
Ấm áp đêm nhạc: Nhà giáo, nhạc sĩ Đoàn Lan Hương (21/11/2014)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tổ chức lớp bồi dưỡng công chức văn hóa- xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2014 (13/11/2014)
Công đoàn Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tham gia Liên hoan tiếng hát CNVC - LĐ ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thừa Thiên Huế năm 2014 (13/11/2014)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2014-2016 (21/10/2014)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế khai giảng năm học mới, năm học 2014-2015 (16/10/2014)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014-2015 (dành cho các học sinh năm thứ 2, 3, 4 ) (30/09/2014)
Chi bộ khối giáo viên và học sinh Trường TC VHNT tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới Trần Nhật Luýt (19/08/2014)
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an toàn PCCC cho cán bộ, giáo viên, CNVC, người lao động Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật (24/06/2014)
Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tổ chức ngoại khóa về “chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” (30/05/2014)
LỄ DÂNG HOA KỶ NIỆM 124 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (21/05/2014)
CLB Ca Huế trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tham gia Liên hoan Dân ca Bình Trị Thiên lần thứ nhất năm 2014 (21/05/2014)
Hội trại 26/3 với chủ đề “Kết nối trái tim” củaLiên chi đoàn Trường Trung học VHNT thành công tốt đẹp (07/04/2014)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH TCCN NĂM 2014 (22/03/2014)
FESTIVAL VĂN HÓA THÁI LAN - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI ASEAN (24/02/2014)
Khai giảng lớp đại học Đạo diễn Sự kiện, lễ hội (hệ vừa làm vừa học) liên kết với trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội (22/01/2014)
Trao 28 suất học bổng đến HS nghèo vượt khó, học giỏi (20/01/2014)
Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng – Mừng xuân” và chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống học sinh- sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950- 09/01/2014) (20/01/2014)
Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tổ chức tuyển sinh thành công lớp Đại học đạo diễn Sự kiện & Lễ hội (hệ vừa làm vừa học) (31/12/2013)
TRƯỜNG TRUNG HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 2013 (24/12/2013)
Nhiều ưu đãi cho HSSV ngành nghệ thuật truyền thống (06/12/2013)
NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC - SÂN KHẤU VÀ MÚA (27/11/2013)
Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2013-2014 (06/11/2013)
Giao lưu truyền thống các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc (17/10/2013)
Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế Tham dự Hội thảo khoa học (03/05/2012)
Chương trình giao lưu văn hóa giữa tỉnh TT Huế với đoàn Thị trưởng Nhật Bản và hiệp hội ASABA Việt Nam - Nhật Bản (26/04/2012)
 
Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 1 năm 2017
Thông báo khảo sát nhu cầu để liên kết mở Cao học QLVH và các lớp Đại học
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2017
 

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 49 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế
Điện thoại: 84.54.3525043   *   84.54.3535140
Fax: 84.54.3511466
Phát triển bởi Netasoft