Giới thiệu

Hệ trung cấp chính quy (3 năm).
Đối tượng: Tốt nghiệp THCS trở lên