Văn bản điều hành

Quyết định công nhận và cấp bằng Tốt nghiệp năm 2023
16/06/2023 9:25:49 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TT-HUẾ

TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

 
 
 

Số: 106/QĐ-TCVHNT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 6 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp

trình độ Trung cấp năm 2023

 

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 

Căn cứ Quyết định số 3021/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 14 tháng 12 năm 2022 về Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật TT - Huế;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Trung cấp theo hình thức đào tạo chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Quy chế đào tạo trình độ Trung cấp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

          Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-TCVHNT ngày 19 tháng 5 năm 2023, về việc công nhận học sinh tốt nghiệp Trung cấp năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - NCKH và KĐCLGD,

                                                                                                                                                                          

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp hình thức chính quy cho 39 học sinh các ngành đào tạo (Khóa 2020 - 2023) và Trung cấp hình thức Vừa làm vừa học cho 01 học sinh (Khóa 2021 - 2023) của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - NCKH và KĐCLGD thực hiện quy trình cấp bằng và công bố công khai về cấp bằng theo quy định hiện hành của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

          Điều 3. Trưởng các phòng: Quản lý Đào tạo - NCKH và KĐCLGD, Hành chính - Tổng hợp, Quản lý HSSV & TTTV, trưởng tổ bộ môn liên quan và học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Hiệu trưởng, Phó HT;

- Lưu: VT, QL ĐT-NCKH & KĐCLGD.

 

 

                                                                   

                                                                             Nguyễn Văn Mãi

 

 

 

     SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THỪA THIÊN HUẾ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP

HÌNH THỨC CHÍNH QUY VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC, NĂM 2023

(Ban hành kèm theo quyết định số 106/QĐ-TCVHNT ngày 09 /6/2023 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Chuyên ngành

Nơi sinh

Xếp loại tốt nghiệp

Hình thức

đào tạo

Số hiệu bằng

Số vào sổ cấp bằng

Ghi chú

I

TRUNG CẤP THANH NHẠC K.20 - KHÓA HỌC 2020 - 2023

1

Nguyễn Thị Vân Anh

30/10/2003

Nữ

Thanh nhạc

Tỉnh Khánh Hòa

Giỏi

Chính quy

T00114

01-23/TN

 

2

Nguyễn Hữu Duy

15/11/2005

Nam

Thanh nhạc

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00115

02-23/TN

 

3

Hoàng Ngọc Thanh Tâm

10/9/2005

Nữ

Thanh nhạc

Thành phố Huế

Xuất sắc

Chính quy

T00116

03-23/TN

 

4

Trương Đình Nhật Tân

14/3/2002

Nam

Thanh nhạc

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00117

04-23/TN

 

5

Bùi Thị Quế Trân

12/3/2005

Nữ

Thanh nhạc

Tỉnh Quảng Trị

Giỏi

Chính quy

T00118

05-23/TN

 

II

TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY K6 - KHÓA HỌC 2020 - 2023

6

Nguyễn Văn Bình

05/3/2003

Nam

Organ

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00119

06-23/PT

 

7

Hồ Lê Huy Hiệu

30/9/2005

Nam

Organ

Tỉnh Quảng Trị

Khá

Chính quy

T00120

07-23/PT

 

8

Võ Văn Huy

11/01/2000

Nam

Guitare

Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Xuất sắc

Chính quy

T00121

08-23/PT

 

9

Đinh Viết Thới

25/3/2005

Nam

Guitare

Tỉnh Quảng Trị

Xuất sắc

Chính quy

T00122

09-23/PT

 

III

TRUNG CẤP NHẠC CÔNG TRUYỀN THỐNG HUẾ K.12 - KHÓA HỌC 2020 - 2023

10

Trà Lê Nguyên Anh

29/8/2002

Nam

Sáo trúc/

Kèn bóp

TP. Đà Nẵng

Xuất sắc

Chính quy

T00123

10-23/NTH

 

11

Trần Thị Yến Nhi

10/9/2005

Nữ

Đàn tranh

Thành phố Huế

Khá

Chính quy

T00124

11-23/NTH

 

IV

LỚP TRUNG CẤP HỘI HỌA K20 - KHÓA HỌC 2020 - 2023

12

Đỗ Thị Thu Hiền

16/6/2005

Nữ

Hội họa

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00125

12-23/HH

 

13

Nguyễn Minh Huyền

25/9/2005

Nữ

Hội họa

TP. Hồ Chí Minh

Khá

Chính quy

T00126

13-23/HH

 

14

Tống Thị Hiếu Thảo

21/10/2005

Nữ

Hội họa

Thành phố Huế

Khá

Chính quy

T00127

14-23/HH

Có môn thi lại

Hạ bậc xếp loại

V

TRUNG CẤP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA K.4 - KHÓA HỌC 2020 - 2023

15

Nguyễn Trần Xuân Hiền

23/4/2005

Nữ

Thiết kế

Đồ họa

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00128

15-23/ĐH

 

16

 Hoàng Nguyễn Diệu Huyền

09/10/2005

Nữ

Thiết kế

Đồ họa

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00129

16-23/ĐH

 

17

Ngô Viết Quang

05/02/2004

Nam

Thiết kế

Đồ họa

Thành phố Huế

Khá

Chính quy

T00130

17-23/ĐH

Có môn thi lại

Hạ bậc xếp loại

18

Lê Hoàng Nhất Vũ

07/02/2005

Nam

Thiết kế

Đồ họa

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00131

18-23/ĐH

 

VI

TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC K.13 - KHÓA HỌC 2020 - 2023

19

Nguyễn Thị Vân Anh

16/8/2002

Nữ

NTBD Múa DGDT

Tỉnh Quảng Trị

Xuất sắc

Chính quy

T00132

19-23/NBM

 

20

Võ Bùi Hoàng Quốc Đạt

31/8/2004

Nam

NTBD Múa DGDT

TP. Hồ Chí Minh

Khá

Chính quy

T00133

20-23/NBM

Có môn thi lại

Hạ bậc xếp loại

21

Phạm Thị Thu Hiếu

26/7/2005

Nữ

NTBD Múa DGDT

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00134

21-23/NBM

 

22

Huỳnh Thị Dư Hương

10/8/1991

Nữ

NTBD Múa DGDT

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00135

22-23/NBM

 

23

Nguyễn Đình Minh Kiệt

18/3/2004

Nam

NTBD Múa DGDT

Thành phố Huế

Khá

Chính quy

T00136

23-23/NBM

 

24

Võ Phan Ngọc Linh

16/7/2005

Nữ

NTBD Múa DGDT

Tỉnh Quảng Bình

Giỏi

Chính quy

T00137

24-23/NBM

 

25

Hoàng Hải Thảo Linh

19/7/2005

Nữ

NTBD Múa DGDT

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00138

25-23/NBM

 

26

Nguyễn Phan Ái My

06/6/2005

Nữ

NTBD Múa DGDT

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00139

26-23/NBM

 

27

Nguyễn Huyền My

16/02/2002

Nữ

NTBD Múa DGDT

Tỉnh Quảng Bình

Xuất sắc

Chính quy

T00140

27-23/NBM

 

28

Nguyễn Thị Quỳnh Na

08/01/2001

Nữ

NTBD Múa DGDT

Tỉnh Quảng Trị

Giỏi

Chính quy

T00141

28-23/NBM

 

29

Nguyễn Văn Nhật

01/02/2001

Nam

NTBD Múa DGDT

Thừa Thiên Huế

Giỏi

Chính quy

T00142

29-23/NBM

 

30

Nguyễn Thị Tú Oanh

06/11/2005

Nữ

NTBD Múa DGDT

Tỉnh Bình Phước

Giỏi

Chính quy

T00143

30-23/NBM

 

31

Trương Diễm Phước

14/5/2005

Nữ

NTBD Múa DGDT

Thành phố Huế

Xuất sắc

Chính quy

T00144

31-23/NBM

 

32

Phan Ngọc Diễm Quỳnh

26/8/2005

Nữ

NTBD Múa DGDT

Thừa Thiên Huế

Giỏi

Chính quy

T00145

32-23/NBM

 

33

Trần Thị Thu Thảo

20/3/2003

Nữ

NTBD Múa DGDT

Tỉnh Quảng Trị

Xuất sắc

Chính quy

T00146

33-23/NBM

 

34

Huỳnh Thị Tường Vi

12/4/1986

Nữ

NTBD Múa DGDT

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00147

34-23/NBM

 

35

Phạm Thị Yến

27/5/2003

Nữ

NTBD Múa DGDT

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00148

35-23/NBM

 

VII

TRUNG CẤP HƯỚNG DẪN DU LỊCH K.1 - KHÓA HỌC 2020 - 2023

36

Nguyễn Thị Kim Anh

10/3/2004

Nữ

Hướng dẫn

du lịch

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00149

36-23/DL

 

37

Đặng Nhật Minh

05/8/2005

Nam

Hướng dẫn

du lịch

Thành phố Huế

Giỏi

Chính quy

T00150

37-23/DL

 

38

Hà Thị Minh Phúc

19/7/2005

Nữ

Hướng dẫn

du lịch

Thành phố Huế

Khá

Chính quy

T00151

38-23/DL

 

39

Hồ Thị Minh Thư

20/4/2005

Nữ

Hướng dẫn

du lịch

Thành phố Huế

Khá

Chính quy

T00152

39-23/DL

Có môn thi lại

Hạ bậc xếp loại

VIII

TRUNG CẤP BIÊN ĐẠO MÚA K.14 - KHÓA HỌC 2021 - 2023

40

Võ Thị Ngọc Linh

25/9/2002

Nữ

Biên đạo múa

Tỉnh Quảng Trị

Xuất sắc

Vừa làm vừa học

T00153

40-23/BĐM