Tin tức

Đọc nhiều nhất

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TỰ SOI, TỰ SỬA" TẠI CHI BỘ KHỐI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
29/12/2022 4:26:52 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2022 Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh thuộc Đảng bộ bộ phận Trường TC Văn hoá Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên và học sinh nắm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          Trong thời gian đến, cấp uỷ Chi bộ Khối sẽ tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề hơn nữa và đưa nội dung này lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và xem đây là việc làm thường xuyên liên tục để chấn chỉnh, điều chỉnh, nêu gương của mỗi   cán bộ, đảng viên là giáo viên cho quần chúng và Học sinh sinh viên noi theo, góp phần xây dựng Chi bộ Khối Giáo viên và Học sinh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Một số hình ảnh tại Buổi sinh hoạt chuyên đề:

BBT