Lịch công tác tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022
06/11/2022 3:48:04 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

         SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TT-HUẾ

TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                                                               

                        LỊCH LÀM VIỆC

Tuần từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ hai

07/11/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

Thứ ba

08/11/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

Thứ tư

09/11/22

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- 14h00: Làm việc với phòng cảnh sát PCCC&CNCH tại cs2.

- Đ/c Mãi

- BGH, phòng Hành chính & QTĐS

 

 

Thứ năm

10/11/22

- 8h00: Họp chi bộ khối Giáo viên &HS tại cs2.

- Đ/c Xuân Sơn

- Đảng viên Chi bộ khối Giáo viên & HS

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 

Thứ sáu

11/11/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 Thứ bảy

12/11/22

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

13/11/22

 

 

 

 

                                                            TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TT-HUẾ