Lịch công tác tuần từ 05/12/2022 đến 11/12/2022
03/12/2022 2:55:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TT-HUẾ

TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                                                               

                                                          LỊCH LÀM VIỆC

Tuần từ ngày 05/12/2022 đến ngày 08/12/2022

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ hai

05/12/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

Thứ ba

06/12/22

- 8h00: Họp Chi ủy Khối Hành chính tại cs1.

- Đ/c Đông Quân

 

 

- 9h00: Họp Chi ủy Khối Giáo viên và HS tại cs2 .

- Đ/c Xuân Sơn

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

Thứ tư

07/12/22

- 8h00: Làm việc với các hợp đồng NĐ/68 của nhà trường tại cs2.

- Đ/c Mãi

- Đảng ủy,BGH, Công đoàn, P. TC&CTCT, phòng KHTC, các hợp đồng NĐ/68

 

- 8h30: Họp Chi bộ khối Giáo viên và HS tại cs2.

- Đ/c Xuân Sơn

- Đảng viên khối Giáo viên và Học sinh

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 

Thứ năm

08/12/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 

Thứ sáu

09/12/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo Thời khóa biểu.

 

 

 

 Thứ bảy

10/12/22

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

11/12/22

 

 

 

 

                                               TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TT-HUẾ