LỊch công tác tuần từ 20/6/2022 đến 26/6/2022
18/06/2022 3:57:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TT-HUẾ

TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                      LỊCH LÀM VIỆC

Tuần từ ngày 20/6/2022 đến 26/6/2022

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

CHỦ TRÌ

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ hai

20/6/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

Thứ ba

21/6/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

Thứ tư

22/6/22

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

 

Thứ năm

23/6/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

 

Thứ sáu

24/6/22

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

- Các phòng làm công tác chuyên môn, giáo viên giảng dạy theo thời khóa biểu.

 

 

 

 Thứ bảy

25/6/22

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

26/6/22

 

 

 

 

                                               TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TT-HUẾ