Đào tạo

Chuẩn đầu ra trình độ sơ cấp năm 2021
25/03/2021 4:19:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chuẩn đầu ra chương trình Đào tạo trình độ sơ cấp của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế
STT Ngành đào tạo
1 Biểu diễn nhạc cụ dân tộc
2 Biểu diễn ca Huế