Chương trình các môn văn hóa phổ thông năm học 2014 - 2015 (08/12/2014)


I. Lớp: TH Âm nhạc K12 - Năm thứ 3
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 60 3 0 0   Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Ngữ văn 60 4 60 4   Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
3 Lịch sử 30 2 45 3   Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
4 Địa lý 30 2 45 3   Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
5 Tin học  30 1 30 1   Nguyễn Đình Anh Cử nhân Tin học Trường TC VHNT TTH
6 Kỹ năng giao tiếp 30 2 0 0   Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
Ôn thi Tốt nghiệp
1 Văn - Tiếng Việt     8     Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
2 Lịch sử     8     Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
3 Địa lý     8     Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
4 Chính trị     12     Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Pháp luật
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
II. Lớp TH Âm nhạc K13 - Năm thứ 2
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 60 3 60 3   Trần Thanh Long Cử nhân Toán TT GDTX Hương Thủy
2 Vật lý 30 2 0 0   Lê Nguyễn Lan Chi Cử nhân Vật Lý Trường THPT Vinh Xuân
3 Hóa học 30 2 0 0   Nguyễn Thanh Phú
Cử nhân Hóa Học
Trường THPT Nguyễn Trãi
4 Ngữ văn 45 3 45 3   Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Lịch sử 30 2 30 2   Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
6 Địa lý 30 2 30 2   Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
7 Anh văn 30 2 30 2   Nguyễn Thị Diễm Trang Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
8 Pháp luật đại cương 30 2 0 0   Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Pháp luật
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
9 Đường lối VHVN của ĐCSVN 30 2 0 0   Lê Kế Quân Ths Triết học Trường CĐSP Huế
10 Tổng quan VH Huế  0 0 30 2   Trương Minh Trai ThS Quản lý giáo dục Trường TC VHNT TTH
III. Lớp TH Thanh nhạc K14 - Năm thứ 1
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 45 2 45 2   Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Vật lý 30 1 30 1   Lê Nguyễn Lan Chi Cử nhân Vật Lý Trường THPT Vinh Xuân
3 Hóa học 30 1 30 1   Nguyễn Thanh Phú
Cử nhân Hóa Học
Trường THPT Nguyễn Trãi
4 Ngữ văn 45 3 45 3   Nguyễn Thị Kim Dung  Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Giáo dục quốc phòng-An ninh 45 2 75 3   Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
6 Chính trị 45 2 45 2   Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Chính Trị
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
7 Giáo dục thể chất 30 1 30 1   Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
8 Anh văn 30 2 30 2   Nguyễn T Diễm Trang  Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
9 Mỹ học đại cương 0 0 30 2   Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
IV. Lớp TH Mỹ thuật K12 - Năm thứ 3
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 60 3 0 0   Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Ngữ văn 60 4 60 4   Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
3 Lịch sử 30 2 45 3   Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
4 Địa lý 30 2 45 3   Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
5 Tin học căn bản 30 1 30 1   Nguyễn Đình Anh Cử nhân Tin học Trường TC VHNT TTH
6 Kỹ năng giao tiếp 30 2 0 0   Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
Ôn thi Tốt nghiệp
1 Văn - Tiếng Việt     8     Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
2 Lịch sử     8     Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
3 Địa lý     8     Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
4 Chính trị     12     Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Chính Trị
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
V. Lớp TH Hội họa K13 - Năm thứ 2
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 60 3 60 3   Trần Thanh Long Cử nhân Toán TT GDTX Hương Thủy
2 Vật lý 30 2 0 0   Lê Nguyễn Lan Chi Cử nhân Vật Lý Trường THPT Vinh Xuân
3 Hóa học 30 2 0 0   Nguyễn Thanh Phú
Cử nhân Hóa Học
Trường THPT Nguyễn Trãi
4 Ngữ văn 45 3 45 3   Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Lịch sử 30 2 30 2   Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
6 Địa lý 30 2 30 2   Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
7 Anh văn 30 2 30 2  
Nguyễn Thị Như Bích
Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
8 Pháp luật đại cương 30 2 0 0   Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Pháp luật
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
9 Đường lối VHVN của ĐCSVN 30 2 0 0   Lê Kế Quân Ths Triết học Trường CĐSP Huế
10 Tổng quan VH Huế 0 0 30 2   Nguyễn Thị Phương Thảo Cử nhân VHDL Trường TC VHNT TTH
VI. Lớp TH  Hội họa K14 - Năm thứ 1
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 45 2 45 2   Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Vật lý 30 1 30 1   Lê Nguyễn Lan Chi Cử nhân Vật Lý Trường THPT Vinh Xuân
3 Hóa học 30 1 30 1   Nguyễn Thanh Phú
Cử nhân Hóa Học
Trường THPT Nguyễn Trãi
4 Ngữ văn 45 3 45 3   Nguyễn Thị Kim Dung  Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Giáo dục quốc phòng-An ninh 45 2 75 3   Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
6 Chính trị 45 2 45 2   Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Chính Trị
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
7 Giáo dục thể chất 30 1 30 1   Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
8 Anh văn 30 2 30 2   Nguyễn Thị Như Bích Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
9 Mỹ học đại cương 0 0 30 2   Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
VII. Lớp TH Nhạc công truyền thống Huế K3 - Năm thứ 4
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
Ôn thi Tốt nghiệp
1 Chính trị     12   Ghép DVM K4 Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Chính Trị
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
VIII. Lớp TH Nhạc công truyền thống Huế K4 - Năm thứ 3
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 60 3 60 3 Ghép DVM K5
+ DVSKCKK3
Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Ngữ văn 75 5 75 5 Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
3 Lịch sử 30 2 30 2 Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
4 Địa lý 30 2 30 2 Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
5 Tin học căn bản 30 1 30 1 Nguyễn Đình Anh Cử nhân Tin học Trường TC VHNT TTH
6 Kỹ năng giao tiếp 30 2 0 0 Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
7 Đường lối VHVN của ĐCSVN 30 2 0 0 Trương Minh Trai ThS Quản lý giáo dục Trường TC VHNT TTH
8 Tổng quan VH Huế 0 0 30 2 Nguyễn Thị Phương Thảo Cử nhân Văn hóa du lịch Trường TC VHNT TTH
9 Mỹ học đại cương 30 2 0 0 Ghép DVSKCKK3 Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
Ôn thi Tốt nghiệp
1 Văn - Tiếng Việt     8   Ghép DVM K5
+ DVSKCKK3
Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
2 Lịch sử     8   Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
3 Địa lý     8   Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
IX. Lớp TH Nhạc công truyền thống Huế K5 - Năm thứ 2
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 45 2 60 3 Ghép DVM K6
Trần Thanh Long Cử nhân Toán TT GDTX Hương Thủy
2 Vật lý 30 2 0 0 Lê Nguyễn Lan Chi Cử nhân Vật Lý Trường THPT Vinh Xuân
3 Hóa học 30 2 0 0 Nguyễn Thanh Phú
Cử nhân Hóa Học
Trường THPT Nguyễn Trãi
4 Ngữ văn 60 4 75 5 Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Lịch sử 30 2 30 2 Nguyễn X Đông Quân Thạc sĩ Lịch Sử Trường TC VHNT TTH
6 Địa lý 30 2 30 2 Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
7 Pháp luật đại cương 30 2 0 0 Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Pháp luật
Thạc sĩ Triết học
Trường TC VHNT TTH
8 Anh văn 30 2 30 2   Nguyễn Thị Diễm Trang Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
X. Lớp TH Nhạc công truyền thống Huế K6 - Năm thứ 1
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 45 2 45 2 Ghép DVM K7
Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Vật lý 30 1 30 1 Lê Nguyễn Lan Chi Cử nhân Vật Lý Trường THPT Vinh Xuân
3 Hóa học 30 1 30 1 Nguyễn Thanh Phú
Cử nhân Hóa Học
Trường THPT Nguyễn Trãi
4 Ngữ văn 60 4 60 4 Nguyễn Thị Kim Dung  Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Lịch sử 30 2 30 2 Nguyễn X Đông Quân Thạc sĩ Lịch Sử Trường TC VHNT TTH
6 Địa lý 30 2 30 2 Lưu Thị Phước Cử nhân Địa Lý Trường THPT Gia Hội
7 Giáo dục quốc phòng-An ninh 45 2 75 3 Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
8 Chính trị 45 2 45 2 Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Chính Trị
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
9 Giáo dục thể chất 30 1 30 1 Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
10 Anh văn 30 2 30 2   Nguyễn Thị Diễm Trang Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
XI. Lớp TH DVSK Ca kịch Huế K3 - Năm thứ 3
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 60 3 60 3 Ghép DVM K5
+ NCTTH K4
Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Ngữ văn 75 5 75 5 Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
3 Lịch sử 30 2 30 2 Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
4 Địa lý 30 2 30 2 Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
5 Tin học căn bản 30 1 30 1 Nguyễn Đình Anh Cử nhân Tin học Trường TC VHNT TTH
6 Kỹ năng giao tiếp 30 2 0 0 Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
7 Đường lối VHVN của ĐCSVN 30 2 0 0 Trương Minh Trai ThS Quản lý giáo dục Trường TC VHNT TTH
8 Tổng quan VH Huế 0 0 30 2 Nguyễn Thị Phương Thảo Cử nhân Văn hóa du lịch Trường TC VHNT TTH
9 Mỹ học đại cương 30 2 0 0 Ghép NCTTHK4 Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
Ôn thi Tốt nghiệp
1 Văn - Tiếng Việt     8   Ghép DVM K5
+ NCTTH K4
Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
2 Lịch sử     8   Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
3 Địa lý     8   Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
XII. Lớp TH DVM K4 - Năm thứ 4
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
Ôn thi Tốt nghiệp
1 Chính trị     12   Ghép NCTT K3 Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Chính Trị
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
XIII. Lớp TH DVM K5 - Năm thứ 3
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 60 3 60 3 Ghép NCTTK4
+ DVSKCKK3
Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Ngữ văn 75 5 75 5 Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
3 Lịch sử 30 2 30 2 Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
4 Địa lý 30 2 30 2 Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
5 Tin học căn bản 30 1 30 1 Nguyễn Đình Anh Cử nhân Tin học Trường TC VHNT TTH
6 Kỹ năng giao tiếp 30 2 0 0 Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
7 Đường lối VHVN của ĐCSVN 30 2 0 0 Trương Minh Trai ThS Quản lý giáo dục Trường TC VHNT TTH
8 Tổng quan VH Huế 0 0 30 2 Nguyễn Thị Phương Thảo Cử nhân VH DL Trường TC VHNT TTH
Ôn thi Tốt nghiệp
1 Văn - Tiếng Việt     8   Ghép NCTTK4
+ DVSKCKK3
Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
2 Lịch sử     8   Trần Thị Tuyết Nhung Ths Lịch sử Trường TC VHNT TTH
3 Địa lý     8   Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
XIV. Lớp TH DVM K6 - Năm thứ 2
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 45 2 60 3 Ghép NCTT K5
Trần Thanh Long Cử nhân Toán TT GDTX Hương Thủy
2 Vật lý 30 2 0 0 Lê Nguyễn Lan Chi Cử nhân Vật Lý Trường THPT Vinh Xuân
3 Hóa học 30 2 0 0 Nguyễn Thanh Phú
Cử nhân Hóa Học
Trường THPT Nguyễn Trãi
4 Ngữ văn 60 4 75 5 Hoàng Thị Ngọc Anh Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Lịch sử 30 2 30 2 Nguyễn X Đông Quân Thạc sĩ Lịch Sử Trường TC VHNT TTH
6 Địa lý 30 2 30 2 Phạm Thị Kim Oanh Cử nhân Địa Lý TT GDTX Hương Thủy
7 Pháp luật đại cương 30 2 0 0 Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Pháp luật
Thạc sĩ Triết học
Trường TC VHNT TTH
8 Anh văn 30 2 30 2   Nguyễn Thị Diễm Trang Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
9 Mỹ học đại cương 30 2 0 0   Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH
XV. Lớp TH DVM K7 - Năm thứ 1
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Toán 45 2 45 2 Ghép NCTT K6
Đặng Thế Phong Cử nhân Toán TT GDTX Phú Vang
2 Vật lý 30 1 30 1 Lê Nguyễn Lan Chi Cử nhân Vật Lý Trường THPT Vinh Xuân
3 Hóa học 30 1 30 1 Nguyễn Thanh Phú
Cử nhân Hóa Học
Trường THPT Nguyễn Trãi
4 Ngữ văn 60 4 60 4 Nguyễn Thị Kim Dung  Cử nhân Ngữ văn
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Lịch sử 30 2 30 2 Nguyễn X Đông Quân Thạc sĩ Lịch Sử Trường TC VHNT TTH
6 Địa lý 30 2 30 2 Lưu Thị Phước Cử nhân Địa Lý Trường THPT Gia Hội
7 Giáo dục quốc phòng-An ninh 45 2 75 3 Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
8 Chính trị 45 2 45 2 Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Chính Trị
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
9 Giáo dục thể chất 30 1 30 1 Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
10 Anh văn 30 2 30 2   Nguyễn Thị Như Bích Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
XVI. Lớp TH Biên đạo múa K6 - Năm thứ 2  
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Giáo dục quốc phòng-An ninh 75 3 0 0   Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
2 Pháp luật đại cương 30 2 0 0   Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Pháp luật
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
3 Tổng quan VH Huế 30 2 0 0   Nguyễn Thị Phương Thảo Cử nhân VHDL
Trường TC VHNT TTH
Ôn thi Tốt nghiệp
1 Chính trị     8     Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Pháp luật
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
XVII. Lớp TH Biên đạo múa K7 - Năm thứ 1 
STT Tên môn học  Học kỳ I Học kỳ II Lớp ghép Giáo viên giảng dạy Trình độ Đơn vị công tác
Số tiết Số ĐVHT Số tiết Số ĐVHT
1 Chính trị 30 2 45 3   Hoàng Văn Ngọc Cử nhân Chính Trị
ThS Triết học
Trường TC VHNT TTH
2 Giáo dục thể chất 60 2 0 0   Hồ Phước Thắng Cử nhân GDTC-QP Trường TC VHNT TTH
3 Tin học  60 2 0 0   Nguyễn Đình Anh Cử nhân Tin học Trường TC VHNT TTH
4 Anh văn 60 4 60 4   Nguyễn Thị Như Bích Cử nhân Tiếng Anh
ThS Ngôn ngữ học
Trường TC VHNT TTH
5 Đường lối VHVN của ĐCSVN 0 0 30 2   Phạm Hồng Lĩnh Ths Văn hóa học Trường TC VHNT TTH
6 Cơ sở VH Việt Nam 30 2 0 0   Phạm Hồng Lĩnh Ths Văn hóa học Trường TC VHNT TTH
7 Mỹ học Mác Lênin 0 0 30 2   Nguyễn Thị Ngân Cử nhân TLGD
ThS Tâm lý học
Trường TC VHNT TTH

 
 
Giấy mời tham dự kỷ niệm 40 năm thành lập Trường
TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Thông báo lịch thi tuyển sinh đợt 1 năm 2017
Thông báo khảo sát nhu cầu để liên kết mở Cao học QLVH và các lớp Đại học
Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2017
Học bổng
Tài liệu học tập
Kết quả học tập
Ký túc xá, nhà trọ
Tư vấn giới thiệu việc làm
Biểu mẫu
Văn bản Trung ương
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của Sở
Văn bản của Trường

Tổng truy cập: 114859
Đang truy cập: 90
 

Trang chủ                   Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
Cơ sở 1: 49 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế
Cơ sở 2: Đường Ngự Bình, phường An Tây, thành phố Huế
Điện thoại: 84.234.3525043     *     84.234.3535140
Fax: 84.234.3511466