Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (28/10/2019)

Đó là một trong những giải pháp mà bài tham luận của Tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã nêu ra tại Hội thảo về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức vào sáng 25/10/2019 tại thành phố Huế.


Đặt vấn đề trong bài tham luận, Tiến sĩ Phan Thanh Hải cho biết: Thành phố, đô thị di sản là một phức hợp các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được hình thành và phát triển trong lịch sử của thành phố/đô thị đó, định hình về phương diện quỹ di sản kiến trúc, cảnh quan, văn hóa thị thành và có những giá trị về lịch sử, văn hóa - nhân văn, nghệ thuật, thẩm mỹ và các giá trị khác. Những giá trị này do con người sáng tạo nên, có sự khác nhau giữa các vùng miền tạo nên đặc trưng riêng và cũng có những chuyển đổi khác nhau qua các giai đoạn lịch sử. Và chính những giá trị di sản văn hóa quý giá này đã tạo ra bản sắc riêng của các thành phố/đô thị di sản.

Cho đến nay, trong số gần 1000 di tích đã được kiểm kê, Thừa Thiên Huế đã có 168 di tích được công nhận ở các cấp: Cấp quốc gia đặc biệt (02), cấp quốc gia (87), cấp tỉnh (79); 02 di sản phi vật thể cấp quốc gia (Ca Huế và Dệt Dèng A Lưới); 08 nhóm cổ vật với 32 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. Ở cấp độ thế giới, Thừa Thiên Huế có 7 di sản  được UNESCO công nhận thuộc 3 loại hình khác nhau (Di sản vật thể: Quần thể di tích cố đô Huế; Di sản phi vật thể: Nhã nhạc cung đình, Nghệ thuật Bài Chòi, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ; Di sản tư liệu: Mộc bản, Châu Bản triều Nguyễn và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế). Ngoài ra, cố đô Huế còn có những di sản thiên nhiên vô cùng đặc sắc như sông Hương, vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, vịnh Lăng Cô- Chân Mây, rừng quốc gia Bạch Mã...

Về mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản cấp quốc gia, Tiến sĩ Phan Thanh Hải nêu ra các giải pháp cụ thể sau:

Một là, giải pháp về kiểm kê, quy hoạch và trùng tu tôn tạo di sản vật thể

Bao gồm việc kiểm kê đánh giá toàn bộ các di sản vật thể của tỉnh; tiến hành quy hoạch, khoanh vùng các di tích di sản cần được bảo vệ, giữ gìn; tiến hành di dời giải tỏa dân cư trong vùng lõi di tích để trùng tu, tôn tạo phục hồi di tích và các cảnh quan văn hóa, các di sản thiên nhiên...

Mặc dù trên địa bàn tỉnh hiện có gần 1000 di tích được kiểm kê, trong đó có 168 di tích đã được công nhận (2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia, 79 di tích cấp tỉnh) nhưng số lượng di tích được kiểm kê và được công nhận của tỉnh vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng vốn có (so với 63 tỉnh thành cả nước, TTH chỉ xếp thứ 11 về di tích cấp quốc gia, thứ 28 về di tích cấp tỉnh), vì vậy cần kiểm kê, đánh giá đúng hệ thống di tích di sản vốn có, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch về di tích di sản, đảm bảo cho việc bảo tồn, khai thác di sản bền vững. Tập trung vào các dự án di dời giải tỏa dân cư trong vùng lõi di tích, trọng tâm là dự án di dời dân cư ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành; tập trung trùng tu phục hồi các di tích trọng điểm, trọng tâm là quần thể di tích cố đô, hệ thống di tích cấp đã được xếp hạng và những thắng cảnh nổi tiếng.

Hai là, giải pháp về kiểm kê, số hóa và bảo tồn các di sản phi vật thể, bao gồm: Tiến hành kiểm kê, sưu tầm số hóa, lập hồ sơ khoa học cho hệ thống di sản văn hóa phi vật thể để vừa giữ gìn bảo vệ và phát huy giá trị. Khuyến khích việc giữ gìn, biên soạn, quảng bá các loại hình văn hóa phi vật thể; duy trì, phục hồi và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu; nghiên cứu về phong tục tập quán, trang phục truyền thống, dân ca, dân nhạc, dân vũ đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hồ sơ di sản Ca Huế, di sản Ẩm thực Huế đệ trình UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ban hành các chính sách đãi ngộ, tôn vinh và tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần để các nghệ nhân, nghệ sỹ có thể phát huy mọi khả năng trong việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Bên cạnh đó triển khai các chương trình nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội để xây dựng thành sản phẩm du lịch có tính đặc trưng của vùng đất. Xây dựng hệ thống các giải pháp hiệu quả để hạn chế những tiêu cực do du lịch số đông đem lại. Nâng cao chất lượng các loại hình nghệ thuật, các hoạt động trong Festival. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, lễ hội như các loại hình Festival Huế, Festival Nghề truyền thống Huế để thu hút nguồn lực của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội để giảm dần nguồn kinh phí bao cấp của nhà nước. Hình thành các chương trình quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hãng du lịch trong nước và nước ngoài.

Ba là, giải pháp về tuyên truyền giáo dục, quảng bá về pháp luật và giá trị của di sản, trọng tâm là Luật Di sản văn hóa và Nghị định của Chính phủ về bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa để Luật này đi vào đời sống của nhân dân, làm người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa. Đồng thời củng cố, xây dựng lòng tự hào về truyền thống văn hóa Huế, về các di sản của cha ông, xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản truyền thống.

Bốn là, giải pháp về xã hội hóa công tác bảo tồn, khai thác phát huy giá trị di sản, đưa di sản đến với cộng đồng, bao gồm: Mở rộng mô hình xã hội hóa nhằm tạo điều kiện và môi trường cho các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế và cộng đồng cùng tham gia vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Cộng đồng - chủ thể văn hóa là người đóng vai trò quyết định trong việc bảo tồn một cách bền vững di sản văn hoá phi vật thể. Người dân với vai trò là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, họ có đủ năng lực và thẩm quyền để đánh giá các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quyết định lựa chọn các hiện tượng văn hóa phi vật thể là cần thiết để bảo tồn.

Năm là, giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, bao gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thống nhất tổ chức bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, song song với quá trình đào tạo các cán bộ chuyên môn, cần có kế hoạch tập huấn về chuyên môn và thái độ ứng xử đối với di sản, với khách tham quan cho cán bộ và nhân dân các địa phương có di sản văn hóa, các đối tượng tham gia khai thác du lịch tại các di sản để thực sự tạo ra những hoạt động du lịch bền vững tại các khu di sản văn hóa. Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có đủ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn để tiếp thu các công nghệ tiên tiến ứng dụng hiệu quả vào lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản. Phát triển các ngành kinh tế, các loại hình ngành nghề để hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động văn hóa, từ đó đào tạo nuôi dưỡng lực lượng lao động có tay nghề, mang tính chất đặc thù của vùng đất.

Sáu là, giải pháp về phòng ngừa và bảo đảm an toàn cho các di sản trước các nguy cơ của thiên tai, hỏa hoạn và các yếu tố bất lợi khác. Đây cũng là điều kiện bắt buộc của UNESCO đối với các quốc gia thành viên. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Thừa Thiên Huế phải thực hiện để chủ động bảo vệ các di sản cho giai đoạn trước mắt và lâu dài, nhất là trong bối cảnh nhân loại đang phải đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và tình trạng trái đất nóng lên như hiện nay.

BM (Tổng hợp)


Các tin đã đưa ...
Tọa đàm khoa học các trường VHNT: Nhiều ý kiến tâm huyết với đào tạo văn hóa nghệ thuật (25/10/2019)
Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2019-2020 (25/10/2019)
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế khai giảng năm học 2019-2020 (21/10/2019)
Giao lưu các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc 2019 (11/10/2019)
Trường TC Văn hóa Nghệ thuật tham gia Hội diễn AVET và đạt 01 Giải nhì và 01 Giải ba (06/10/2019)
Khai giảng lớp dạy ca Huế tại Trường THCS Trần Cao Vân (29/09/2019)
Khai giảng khóa giảng dạy ca Huế tại Câu lạc bộ Ca Huế - Trường THCS Thống Nhất (26/09/2019)
Khởi động chương trình giảng dạy ca Huế cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (25/09/2019)
Chương trình giao lưu các Trường Văn hóa Nghệ thuật toàn quốc lần thứ XI - năm 2019 (24/09/2019)
Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa năm 2019 (20/09/2019)
Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa cho cán bộ, công chức xã năm 2019 (16/09/2019)
Học sinh học văn hóa phổ thông dự khai giảng năm học mới (06/09/2019)
Cầu truyền hình "Bài ca kết đoàn" (02/09/2019)
Làm được công việc gì trong ngành âm nhạc sau khi học xong? (23/08/2019)
Khai mạc chương trình "Đưa di sản nghệ thuật ca Huế vào trường học" năm 2019 (02/08/2019)
 
Học bổng
Tài liệu học tập
Kết quả học tập
Ký túc xá, nhà trọ
Tư vấn giới thiệu việc làm
Biểu mẫu
Văn bản Trung ương
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của Sở
Văn bản của Trường

Tổng truy cập: 593214
Đang truy cập: 5
 

Trang chủ               Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THỪA THIÊN HUẾ
Cơ sở 1: 49 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế
Cơ sở 2: Đường Ngự Bình, phường An Tây, thành phố Huế
Điện thoại: 84.234.3525043     *     84.234.3935227
Fax: 84.234.3511466     *    
Email: truongvhnthue@gmail.com